08.12.2011.

VLADAJUĆA VEĆINA NIJE PRIHVATILA PREDLOGE LIBERALNO DEMOKRATSKE PARTIJE


Nastavila se praksa vladajuće većine u Skupštini opštine Negotin, da svojeglavo odbija predloge Liberalno demokratske partije, čak iako oni jasno ukazuju na kršenje važećih Zakona.

Na 16. sednici odbornička grupa Liberalno demokratske partije blagovremeno je podnela pet predloga za dopunu dnevnog reda. To su :

  1. Zaključak u vezi imenovanja Komisije za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera u opštini Negotin
  2. Zaključak u vezi poništavanja Rešenja o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga grejanja u JKP „Badnjevo“ za grejnu sezonu 2011/2012.
  3. Rešenja o razrešenju direktora JP za građevinsko zemljište opštine Negotin
  4. Rešenje o razrešenju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i
  5. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove za decu predškolskog uzrasta „Pčelica“ u Negotinu.
Liberalno demokratska partija još u junu predložila je donošenje Zaključka o imenovanju Komisije za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave čime bi se sprovela Odluka još iz 2005. godine. Donošenjem ovog Zaključka sprečila bi se samovolja i bahato ponašanje pojedinih funkcionera opštine Negotin, koji su u više navrata pokazali da im etika i moral nisu jača strana. Ukazali smo vladajućoj većini da donošenje i realizacija ovog Zaključka ne iziskuje dodatna sredstva iz budžeta.

Odbornici vladajuće većine nisu prihvatili ni predlog Liberalno demokratske partije  da se donese Zaključak o poništavanju Rešenja o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga grejanja u JKP „Badnjevo“ za grejnu sezonu 2011/2012. iako je ono nezakonito i nesaglasno sa Ustavom Republike Srbije. Opštinsko veće opštine Negotin donelo je ovo rešenje 31. 10. 2011. godine, a članom 4. predviđeno je da se isto primenjuje od 15. 10.2011. godine, što je zbog retroaktivnosti u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije.

 Predsednik opštine Negotin, odgovoran je za zakonit rad Opštinskog veća. Član 62. tačka 7. Statuta opština Negotin jasno kaže da predsednik opštine obustavlja od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna sa zakonom, dok član 65. stav 3. predviđa :“Predsednik opštine je dužan da obustavi od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu.“

 Primenom ovog rešenja, prekršen je i Zakon o zaštiti potošača od 01.01.2011. godine i to u glavi 9. Usluge od opšteg ekonomskog interesa, gde se u članu 93. kaže :“Potrošač ima pravo na uredno i neprekidno snabdevanje uslugama od opšteg ekonomskog interesa odgovarajućeg kvaliteta po pristupačnoj ceni.“. Član 88. ovog zakona kaže : „Trgovac je dužan da potrošača obavesti o promeni cene najkasnije mesec dana pre početka primene promenjenih cena.“, dok član 89. predviđa :“Potrošač ima pravo da jednostrano raskine ugovor o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa ako nije saglasan sa promenom cene odnosno tarife i izmenom opštih uslova ugovora navedenih u obaveštenju trgovca.“

Zbog svega navedenog mi u Liberalno demokratskoj partiji smatramo da navedeno rešenje mora biti poništeno, a cena grejanja vraćena na staro. LDP će zajedno sa predsednikom Udruženja za zaštitu potrošača organizovati tribine u cilju informisanja građana o njihovim pravima.


Tri su razloga zbog kojim mi u Liberalno demokratskoj partiji smatramo i da direktor Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, Stojan Stefanović mora biti razrešen dužnosti. Prvi, što je od ukupno 109 miliona planiranih za investicije utrošeno svega 34 miliona, što jasno pokazuje da ovo preduzeće ne sprovodi program rada koji je donela SO Negotin. Ulice Branka Radičevića, Donetova, Ike Kostića, Branka Perića i ostale su planirane za rekonstrukciju, ali ona nije ni započela, jer je tender raspisan tek u junu, a mogao je biti još u januaru. Građani zbog toga gaze i gaziće blato i ove zime. Drugi razlog je što od 25. oktobra 2011. godine do održavanja sednice i pored podnetog zahteva o dostupnosti informacijama od javnog značaja, nije dostavio podatke u vezi svih radova na projektovanju i izgradnji fontane u centralnoj zoni grada. Treći razlog je taj što Park šuma „Cvećara“ i pored silnih najava i obilazaka vodećih ljudi opštine i dalje nije završen. Tereni su gotovo beskorisni, jer nema golova, koševa, stubova i mreže za tenis i odbojku. Rampe u skejt parku nisu adekvatno urađene i veoma su opasne za decu koja se tamo sada igraju.
 

Liberalno demokratska partija tražila je da se donese i  Rešenje o razrešenju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.


Ova Komisija je 6. jula 2011. godine sprovela javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini pri čemu je konstatovano da je blagovremena i potpuna prijava podneta od strane Društva za trgovinu, transport i usluge „LEON TRANS“ d.o.o Negotin. Po podnetom zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja utvrdili smo da prijava nije bila potpuna jer „LEON TRANS“ d.o.o. nije izvršio uplatu depozita predviđenog oglasom u iznosu od 79.461,84 dinara, tako da nije imao pravo da licitira. Uz sve to prijava je i zakasnela.


Kako je komisija grubo prekršila zakon i pružila lažne podatke predsedniku opštine, koji je doneo nezakonitu odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta Liberalno demokratska partija je predložila razrešenje iste.


Odbornička grupa Liberalno demokratske partije predložila je i donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove za decu predškolskog uzrasta „Pčelica“. Aktom od 29. septembra direktorka vrtića „Pčelica“ obavestila je SO Negotin o Odluci saveta roditelja od 27. septembra 2011. godine da se za člana UO umesto Dragane Kojić, koja nije više korisnik usluga Ustanove, treba imenovati Mirjanu Dinulović. Od tada je prošlo više od dva meseca, pa smo smatrali da Skupština mora da se donese ovo rešenje, jer su odluke UO u ovakvom sastavu nezakonite.


Mi u Liberalno demokratskoj partiji smatramo da su naši predlozi bili potpuno opravdani, a na vama je poštovani građani da nakon sagledavanja navedenih činjenica prosudite i sami. Ako vam to nije dovoljno, okrenite se oko vas, pogledajte kakav je kvalitet grejanja u odnosu na novu cenu, da li su navedene ulice rekonstruisane, vredi li fontana uloženih sredstava, za koja neznamo ni tačno kolika su, da li je skejt park bezbedan za decu, gde su koševi, golovi, mreže u park šumi „Cvećara“, da li majka koja nema dete u vrtiću treba da zastupa roditelje u Upravnom odboru.            

                  


Нема коментара:

Постави коментар